advokáti
ŠvadlenaJandová

Poskytujeme profesionální právní služby s cílem najít pro každého v jeho konkrétní situaci to nejlepší řešení.

Komplexní právní služby nabízíme jak fyzickým osobám, tak obchodním společnostem, příspěvkovým či neziskovým organizacím.

Kontakt

Advokáti Jandová a Švadlena při diskuzi

Proč si nás vybrat

Pomůžeme Vám v každé situaci

Poskytujeme profesionální právní služby. Naším cílem je nalézat optimální řešení.
Respektujeme, že každý přistupuje k situcím nenadálým i plánovaným rozdílně.
Řešení sporů hledáme v dohodě, není-li možná, za svého klienta se u soudu umíme důrazně postavit.

Osobní  přístup


Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Volíme to nejlepší a zcela efektivní řešení, které bude odpovídat danému případu.

Vysoká odbornost


Právo se neustále vyvíjí. Nezůstáváme u znalostí ze studia na univerzitě. Stále se vzděláváme, školíme, čteme odbornou literaturu.

Spolehlivost a diskrétnost

Klademe důraz na důvěru mezi advokátem a klientem. Důležité je pro nás znát případ komplexně. Plná mlčenlivost je samozřejmá.

Služby

Nabídka obvyklých právních služeb

Smlouvy

Předejděte nejasnostem a sporům v budoucnu a práva a povinnosti mějte zachycené v písemné smlouvě.

Vyhotovíme smlouvy podle Vašeho zadání. Budou jasné a srozumitelné, pokryjí rizika:

Smlouvy kupní a darovací. Smlouvy o dílo. Smlouvy nájemní. Smlouvy o převodu družstevního podílu. Smlouvy obchodní. Zástavní smlouvy.

spory

Zastupujeme klienty v soudních či správních řízeních, včetně zastoupení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem.

Náš záběr sahá od sousedských sporů, přes spory ze smluv o dílo mezi podnikateli, až po spory s orgány státní správy.

Naši běžnou agendou je i vymáhání pohledávek.

Nemovitosti

Postaráme se o veškerou agendu související s nákupem či prodejem domu, bytu či pozemku.

Připravíme nebo zrevidujeme rezervační smlouvu, kupní smlouvu, návrh na vklad, zajistíme úschovu.

Poradíme Vám, jak na pachtovní smlouvy k zemědělským pozemkům, připravíme Vám nájemní smlouvu, pomůžeme s nájemníky či pronajímateli, kteří porušují své závazky.

Běžně zřizujeme věcná břemena k nemovitostem, máme bohaté zkušenosti s rušením a dělením spoluvlastnictví.

RODINNÉ PRÁVO

Řešíme spory spojené s rozpadem rodiny:
Péče o děti, výživné, rozvod, vypořádání společného jmění manželů.

Zvláštní důraz a citlivost klademe na ochranu dítěte ve sporu.

Řešíme manželské majetkové právo.

Pracovní právo

Umíme se zastat zaměstnance i provést zaměstnavatele úskalími pracovního práva.

Máme velké zkušenosti v zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů před soudy.

Připravíme: Pracovní smlouvy. Výpověď a okamžité skončení pracovního procesu. Interní předpisy. Náhradu škody.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajujeme klienty ve všech fázích trestního řízení.

Zastupujeme poškozené a oběti trestných činů včetně vymáhání náhrady škody.

Máme zkušenosti se zastupováním poškozených v důsledku dopravních nehod nebo vymáháním nároků pozůstalých po obětech dopravních nehod.

Zastupujeme klienty v řízeních o přestupcích.

Náš kompletní výčet právních služeb a oborů naleznete na stránce Právní služby.

Mediace

Mediace je technika řešení sporů za pomoci prostředníka - mediátora. Jde o alternativní způsob řešení konfliktu, který plně zapojuje strany do procesu řešení a usnadňuje komunikaci mezi znesvářenými stranami.

Úplnou nabídku této služby naleznete na stránce Mediace.

cena našich služeb

Ceník

Otázku ceny za naše služby s Vámi probereme v úvodu naší spolupráce.
Přejeme si předcházet případným nedorozuměním a o ceně jednáme vždy otevřeně a jednoznačně.

Cena advokáta za právní služby je vždy dána dohodou mezi advokátem a klientem. Snažíme se zohlednit konkrétní situaci každého klienta.

Odměnu sjednáváme obvykle v hodinové sazbě. Někdy může být vhodnějsí stanovit odměnu na základě výsledku konkrétního případu nebo odměnu odvodit od hodnoty věci, která je předmětem poskytování právních služeb (podílová odměna).

Mezi úkony, které se započítávají do hodinové sazby, řadíme především porady s klientem, písemné podání (např. k soudu, správnímu orgánu), vyhotovení právního dokumentu (smlouva, předžalobní výzva, právní analýza, ...), účast na jednání u soudu či správního orgánu, e-mailová a telefonická komunikace s klientem, studium podkladů od klienta, čas strávený cestou či čekáním.

Cena za právní služby

1900–2500 Kč / 1 hodina
dle složitosti případu,
nejsme plátci DPH.

Kdo JSME

Jsme Vám blíž, než si myslíte

Jsme advokát a advokátka. Kromě toho zastáváme další role ve svých životech. Naši profesi vykonáváme rádi a zodpovědně. Nevnímáme se však nijak výjimečně. S klienty jednáme partnerským způsobem.

advokát František Švadlena - portrét

Mgr. František Švadlena

Advokát

Po studiu na gymnáziu v Táboře jsem v roce 2005 absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. V advokacii se pohybuji od roku 2009, advokátní zkoušky jsem složil v roce 2020.

Zaměřuji se zejména na občanské právo (smlouvy a spory) a trestní právo (obhajoba obviněných a zastupování poškozených).

Jsem spolupořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Mighty Sounds a místopředsedou spolku FESTAS - festivalová asociace z.s. Rád běhám a chodím po horách. Hovořím anglicky.

Jsem ženatý, mám dva syny.

advokátka Eva Jandová - portrét

Mgr. Eva Jandová

Advokátka a zapsaná mediátorka

Právnickou fakultu UK v Praze jsem dokončila v roce 2009. V advokacii působím od roku 2009, advokátní zkoušky jsem složila v roce 2012.

Zaměřuji se především na rodinné, pracovní, trestní a insolvenční právo. Ve své praxi se dále věnuji mediaci. Od roku 2014 jsem zapsána na seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Kromě studia práva jsem absolvovla bakalářský obor Náboženské nauky na Katolické fakultě UK v Praze. Ve volném čase se věnuji sborovému zpěvu. Hovořím anglicky.

Jsem vdaná, mám dva syny.

CO BY KLIENTI MĚLI VĚDĚT

Jak to chodí u advokáta

Co si vzít s sebou?

Vezměte s sebou všechny dokumenty, které by se mohly dané věci týkat. Advokát se v nich rychle zorientuje a sám vyhodnotí, co bude potřebovat a co nikoliv.
Pokud jste se rozhodli využít naše služby, prosíme, přijďte k nám s důvěrou. Ta musí být mezi advokátem a klientem absolutní. Klient se nemusí bát vyzrazení informací, které sdělil svému advokátovi. Ten je vázán povinností mlčenlivosti.

V čem spočívá naše práce?

Advokát aplikuje informace týkající se případu, které má od klienta, na platnou právní úpravu. Sdělí klientovi svůj právní názor na danou věc a doporučí další postup.
Pokud nebude mít advokát kompletní informace k problému a bude od počátku pracovat s chybnými (neúplnými) údaji, odrazí se to v soudním řízení, až chybějící informace vyjdou najevo. V této fázi už má advokát výrazně menší možnosti případ ovlivnit, než kdyby vše znal od začátku spolupráce.